تصویر لودکننده

تعویق نوبتدهی اصلاح شماره تلفن

ضمن تسلیت شهادت رئیس محترم جمهور و هیئت همراه طرح نوبتدهی اصلاح شماره تلفن دارندگان برگه سرشماری به مناسبت عزای عمومی در کشور از روز شنبه مورخ 1403/03/05 آغاز خواهد شد.

انجمن صنفی دفاتر کفالت ،اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان تهران

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید