تصویر لودکننده

خودداری از مراجعه به دفاتر برای دریافت کارت هوشمند

با توجه به شروع توزیع کارت هویت اتباع و مهاجرین خارجی در دفاتر کفالت کل کشور، از کلیه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز که شامل دریافت کارت می شوند خواهشمندیم از حضور در در دفاتر کفالت خودداری نمایند تا توسط دفاتر کفالت برای دریافت کارت با ایشان تماس حاصل شود.
روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید