تصویر لودکننده

اطلاعیه تمدید و تجدید برگه حمایت تحصیلی

برابر ابلاغیه صادره از سوی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مهلت صدور و یا تجدید برگه حمایت تحصیلی برای محصلین فاقد مجوز اقامت ذیل الذکر به مدت 6 روز تمدید شد. لذا واجدین شرایط به دفتر کفالت محل صدور برگه حمایت تحصیلی سال قبل و یا دفتر محل صدور برگه سرشماری مراجعه نمایند. همچنین مشمولینی که دفاتر مربوطه آنان غیر فعال است، برای تعیین وضعیت به انجمن/نمایندگی استان مراجعه کنند.

مهلت تمدید: از مورخ شنبه-مورخ 24 الی پنجشنبه 30 دی

مشمولین:

1: تجدید برگه- ویژه دارندگان برگه حمایت تحصیلی سال 1400 که تاکنون برای تجدید برگه اقدام ننموده اند، مشروط بر ارائه برگه سال تحصیلی قبل و یا اثبات صدور برگه در سامانه

2- صدور برگه- ویژه دارندگان برگه سرشماری سبز رنگی که تاکنون برای صدور برگه حمایت تحصیلی مراجعه ننموده اند. مشروط به ارائه برگه سرشماری و اسکن آن در سامانه و داشتن شرایط سنی( 6 الی 18 سال)
تبصره: تسهیلات مزبور به هیچ وجه شامل اتباع افغانستانی فاقد سابقه در طرح سرشماری نخواهد شد.
کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید