تصویر لودکننده

تمدید اعتبار گذرنامه خانواری

به موجب هماهنگی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفارت محترم جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مورخ 1401/8/12 به منظور سهولت روند تمدید اعتبار گذرنامه های خانواری و نیز کاهش هزینه های مترتب،  مقرر گردید با استفاده از  ظرفیت و توان دفاتر خدمات کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی، گذرنامه های  خانواری فاقد اعتبار اعم از دست نویس و یا الکترونیکی جمع آوری و برای تمدید اعتبار بر حسب موقعیت به یکی از کنسولگری های تهران، مشهد و زاهدان ارسال و پس از تمدید مجددا مسترد گردد.بنا به مراتب اتباع محترم افغانستانی گروه گذرنامه خانواری دارای رواید معتبر تا  1401/09/30 که گذرنامه آنان کمتر از تاریخ 1403/03/31 اعتبار دارد در اسرع وقت برای تمدید اعتبار گذرنامه به دفتر کفالت مربوطه مراجعه نمایند.

زمانبتدی اجرا: 1401/08/24 الی 1401/09/30

کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید