تصویر لودکننده

اطلاعیه اجرای آمایش

بسمه تعالی
به موجب ابلاغیه اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور طرح آمایش 17 و هویت 16 از مورخ 25 تیر ماده در دفاتر کفالت کلیه استانهای ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
مشمولین آمایش در صورت دارا بودن کارت آمایش 16 و یا هویت 15 و یا برگه تردد بدل از کارت (مشروط به صدور در سال 1401) می توانند برای نوبت دهی به سامانه اینترنتی kanoonnobat.ir و در استانها به دفاتر کفالت مراجعه نمایند.
تذکرات ضروری:
1- برگه نوبتدهی برای روز و ساعت معینی صادر می شود. مراجعه در قبل از روز و ساعت تعیین شده موجب اتلاف وقت شما و دیگران ونیز ازدحام بی مورد در دفتر می شود. لذا به منظور رعایت حقوق جمعی و خصوصا کاهش تعداد افراد در دفتر با توجه به پیک هفتم کرونا، فقط در ساعت تعیین شده در دفتر حضور یابید.
2- حضور کلیه اعضای خانوار در روز نوبت ضروری است.
3- در روز نوبت مراجعه به دفتر حتما مدارک ذیل به همراه داشته باشید:
3/1-کارتهای آمایش 16 و یا هویت 15 و یا برگه تردد بدل از کارت معتبر در سال 1401 کلیه اعضای خانوار
3/2- کارت واکس هر یک از اعضای خانوار
3/3- در صورتیکه سال قبل مدارک اثبات کننده هویت و تابعیت را ارائه نداده اید – در آمایش کنونی ارائه مدرک مزبور اعم از گذرنامه- تذکره- برگه پیش ثبت نام تذکذه- گواهی تابعیت از سفارت الزامی است.
3/4- چنانچه حضور یکی یا چند نفر از اعضای خانوار در روز نوبت به دلایل پزشکی، کهولت سن، بستری در بیمارستان و امثالهم ممکن نیست . باید اسناد مربوطه مشتمل بر مدارک پزشکی، عکس از وضعیت جسمی و غیره را به دفتر را ارائه دهید تا پس از کسب دستور از مرجع ذیربط نحوه اجرای آمایش فرد یا افراد غائب تعیین تکلیف گردد.
5/3- ارائه شماره کد پستی محل سکونت در اجرای آمایش ضروری است. لطفا قبل از مراجعه شماره را یاداشت و در روز مراجعه به دفتر ارائه دهید.
کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید