تصویر لودکننده

‫فراخوان ‬‫اتباع‬ ‫افغانستانی‬ ‫دارای‬ ‫رسید‬ ‫بازشماری‬

‫در‬‫اجرای‬ ‫امریه‬ ‫اداره‬ ‫کل‬ ‫محترم‬ ‫امور‬ ‫اتباع‬ ‫و‬ ‫مهاجرین‬ ‫خارجی‬ ‫وزارت‬ ‫کشور‬ ‫آن دسته‬ ‫از‬ ‫خانوارهای‬ ‫محترم‬ ‫افغانستانی‬ که ‬‫در‬ ‫طرح‬ ‫بازشماری‬ ‫(ب‬‫ه‬‫من ‬‫و‬ ‫اسفند‬ ‫‪1400‬‬ ‫الی‬ ‫فروردین‬ ‫‪1401‬‬ ‫)‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫آبی ‬‫رنگ‬ ‫دریافت‬ ‫نموده‬ ‫اند‬ می ‬‫باید‬ ‫مجددا‬ ‫به‬ ‫دفتر‬ ‫فراخوان‬ ‫تا‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫صدور‬ ‫برگه‬ ‫‪6‬‬ ‫ماهه‬ ‫اقامت‬ ‫موقت‬ ‫خانوارهای‬ ‫مزبور‬ ‫اقدام‬ ‫گردد‪.‬‬
‫لذا ‬‫الزام‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫مشمولین‬ ‫برای‬ ‫اخذ‬ ‫نوبت‬ ‫در‬ ‫استانها‬ ‫به‬ ‫دفاتر‬ ‫کفالت‬ ‫مربوطه‬ ‫مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫تهران‬ ‫برای‬ دریافت ‬‫نوبت‬ ‫از‬ ‫مراجعه‬ ‫به‬ ‫دفاتر‬ ‫کفالت‬ ‫اجتناب‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫درگاه‬ ‫اینترنتی‬ ‫به‬ ‫نشانی‬ ‫‪www.kanoonnobat.ir‬‬ برای‬‫ اخذ‬ نوبت‬ ‫اقدام‬ ‫گرد‬د‬‫‪.‬‬‫نوبت‬ ‫گیری‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫رایانه‬ ‫(‬ ‫کامپیوتر‬‫)‬‫متصل‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫گوشی‬ ‫تلفن‬ ‫همراه‬ ‫دارای‬ ‫اینترنت‬ به‬‫ سادگی‬ ‫امکان‬ ‫پذیر‬‫است‬ ‫‪.‬‬‫پس ‬‫از‬ ‫نوبت‬ ‫گیری‬ ‫باید‬ ‫برگه‬ ‫چاپ‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫نوبت‬ ‫به‬ ‫مرکز‬ ‫تجمیعی‬ ‫به‬ ‫نشانی‬ ‫مندرج‬ ‫در‬ برگه ‬‫نوبت‬ مراجعه‬ ‫گردد‬ ‫‪.‬‬‫(‬ ‫برای‬‫ نوبت‬ ‫گیری‬ ‫درج‬ ‫شماره‬ ‫ویژه‬ ‫مندرج‬ ‫در‬ ‫برگه‬ ‫سرشماری‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫شماره‬ ‫همراه‬ ‫الزامی‬ می‬‫باشد‬ ‫و‬ ‫نوبت‬ ‫گیری‬ ‫بدون‬ ‫شماره‬ ‫های‬ ‫مزبور‬ ‫ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید