تصویر لودکننده

‫بازگرداندن ‬‫اتباع‬ ‫افغانستانی‬ ‫غیرمجاز‬

‫فرمانده ی ‬‫انتظامی‬ ‫جمهوری‬ ‫اسلامی‬ ‫ایران‬ ‫(‬ ‫فراجا‬‫)‬‫‪،‬‬‫از‬ ‫شنبه‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫بازگ‬رداندن ‬‫اتباع‬ ‫غیرمجازی‬ ‫که‬ تا ‬‫فردا‬ ‫کارت‬ ‫اقامت‬ ‫موقت‬ ‫نگیرند‬ ‫اقدام‬ ‫می‬ ‫کند‬‫‪.‬‬
‫«‬‫سید ‬‫مجید‬ ‫میراحمدی‬ ‫»‬‫معاون‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫انتظامی‬ ‫وزارت‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫گفتگو‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ‫بین‬ ‫الملل‬ ‫خبرگزاری‬ ‫صداوسیما‬ با اشاره‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫مرحله‬ ‫تمدید‬ ‫طرح‬ ‫سرشماری‬ ‫اتباع‬ ‫افغانستانی‬ ‫فاقد‬ ‫مدرک‬ ‫قانونی‪،‬‬ ‫به‬ ‫اتباع‬ ‫غیرمجاز‬ ‫تاکید‬ ‫کرد‬ ‫امروز‬ و ‬‫فردا‬ ‫برای‬ ‫احراز‬ ‫هویت‬ ‫به‬ ‫دفاتر‬ ‫پیشخوان‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫دفاترکفالت‬ ‫مراجعه‬ ‫کنند‬ ‫‪.‬‬
‫به ‬‫گفته‬ ‫میراحمدی‪،‬‬ ‫مطابق‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫شنبه‬ ‫یازدهم‬ ‫تیر‪،‬‬ ‫کارفرمایانی‬ ‫که‬ ‫اتباع‬ ‫غیرمجاز‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫بگیرند‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫سه‬ تا‬‫ شش‬ ‫ماه‬ ‫به‬ ‫حبس‬ ‫محکوم‬ ‫خواهند‬ ‫شد‬ ‫‪.‬‬

‫معاون ‬‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫انتظامی‬ ‫وزارت‬ ‫کشور‬ ‫افزود‬ ‫‪:‬‬‫مطابق‬ ‫قانون‬ ‫کارفرمایانی‬ ‫که‬ ‫اتباع‬ ‫غیرمجاز‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫بگیرند‪،‬‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ برابر ‬‫حداقل‬ ‫حقوق‬ ‫روزانه‬ ‫این‬ ‫افراد‬ ‫جریمه‬ ‫می‬ ‫شوند ‬‫و‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫قاچاق‬ ‫انسان‬ ‫این‬ ‫حد‬ ‫تشدید‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫‪.‬‬

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید