تصویر لودکننده

‫ایجاد‬‫ سامانه‬ ‫مدیریت‬ ‫اطالاعات‬ ‫و‬ ‫رصد‬ ‫اتباع‬ ‫بیگانه‬

‫حسین ‬‫اعظمی‬ ‫چهارباغ‬ ‫معاون‬ ‫قضایی‬ ‫رئیس‬ ‫کل‬ ‫دادگستری‬ ‫و‬ ‫دبیر‬ ‫شورای‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تعالی‬ قضایی‬‫ استان‬ ‫البرز‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫اشاره‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫اینکه‬ ‫حوزه‬ ‫اتباع‬ ‫بیگانه‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫حوزه‬ ‫های‬ مغفول‬‫ مانده‬ ‫بود‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫وجود‬ ‫حضور‬ ‫اتباع‬ ‫بیگانه‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫رصد‬ ‫دقیقی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫زمینه‬ انجام‬‫ نمی‬ ‫شود‬‫‪،‬‬‫گفت‪:‬‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫امر‬ ‫نیاز‬ ‫احساس‬ ‫شد‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ها‬ ‫در‬ زمینه‬‫ رصد‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫اتباع‬ ‫بیگانه‬ ‫قدم‬ ‫برداشته‬ ‫شود‬ ‫‪.‬‬
‫وی ‬‫با‬ ‫نام‬ ‫بردن‬ ‫از‬ ‫سامانه‬ ‫جدید‬ ‫با‬ ‫عنوان‬ ‫«‬ ‫مدارا‬‫»‬‫تصریح‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫این‬ ‫سامانه‬ ‫قابلیت‬ ‫هایی ‬‫از‬ ‫قبیل‬ جستجوی ‬‫اشخاص‪،‬‬ ‫پرونده‬ ‫ها‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫گیری‬‫نمو‬ ‫داری‬‫و‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫سایر‬ ‫سامانه‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫‪.‬‬

‫دبیر ‬‫شورای‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تعالی‬ ‫قضایی‬ ‫دادگستری‬ ‫استان‬ ‫البرز‬ ‫با‬ ‫بیان‬ ‫اینکه‬ ‫هدف‬ ‫از‬ ‫طراحی‬ ‫این‬ سامانه‪،‬‬‫تحلیل‬ ‫اطالعات‬ ‫اتباع‬ ‫بیگانه‬ ‫بوده‬ ‫است‬ ‫متذکر‬ ‫شد‪:‬‬ ‫تحلیل‬ ‫احتمال‬ ‫ارتکاب‬ ‫بزه‬ ‫توسط‬ اتباع ‬‫بیگانه‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫سامانه‬ ‫است‬ ‫‪.‬‬
‫وی‬‫ با‬ ‫اشاره‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫اتباع‬ ‫دارای‬ ‫شناسنامه‬ ‫عمدتا‬ ‫از‬ ‫کشورهای‬ ‫افغانستان‪،‬‬ ‫عراق‬ ‫و‬ ‫پاکستان‬ هستند ‬‫افزود‪:‬‬ ‫بررسی‬ ‫آمار‬ ‫شکایت‬ ‫ها‬‫نشان‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫که‬ ‫اتباع‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫طرح‬ ‫دعوی‬ کرده‬‫ اند‬ ‫که‬ ‫‪۷۹‬‬ ‫درصد‬ ‫کیفری‬ ‫بوده‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫‪۶۲‬‬ ‫درصد‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫اتباع‬ ‫در‬ ‫جایگاه‬ ‫شاکی‬ ‫هستند‬ ‫‪.‬‬

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید